TS.Trịnh Thị Điệp

06 tháng 05, 2020

TS.Trịnh Thị Điệp "Nghiên cứu thành phần hóa học và quy trình chiếc xuất hoạt chất từ dây thường xuân trồng ở Đà Lạt (hedera helix L.Araliaceae) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ho và viêm đường hô hấp" Quyết định nghiệm thu số 345/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2018

TS.Nguyễn Đình Trung

06 tháng 05, 2020

TS. Nguyễn Đình Trung " Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước ngầm ô nhiễm đồng thời asen và amoni ở Lâm Đồng quy mô hộ gia đình dựa trên vật liệu nano sắt" Quyết định nghiệm thu số 793/QĐ-ĐHĐL ngày 05/12/2017

TS.Bùi Văn Hùng

06 tháng 05, 2020

TS. Bùi Văn Hùng "Vai trò của luật tục các dân tộc thiểu số Tây nguyên trong quản lý cộng đồng cơ sở" Quyết định nghiệm thu số 2577/QĐ-BGDĐT ngày 9/7/2018

TS.Lê Minh Chiến

06 tháng 05, 2020

Tên Nhiệm vụ: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững trong cộng đồng người Cơ ho ở tỉnh Lâm Đồng Chủ nhiệm: TS. Lê Minh Chiến Quyết định nghiệm thu: 1865/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo   Nội dung chi tiết trong tập tin kèm theo
Top