Thông Báo

Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017

                                    Kính gửi: Các đơn vị Trường ĐH Đà Lạt

Căn cứ kế hoạch phân bổ kinh phí cho NCKH năm 2017 của Bộ GDĐT, Nhà trường yêu cầu các Khoa, Bộ môn thông báo đến cán bộ giảng viên tại đơn vị tiến hành đăng ký và xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 của đơn vị mình và nộp kết quả cho Phòng QLKH-HTQT cụ thể như sau:

1/ Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/05/2016

2/ Địa điểm nộp:  Phòng QLKH-HTQT

Nhà Trường cũng yêu cầu các cán bộ, giảng viên là chủ nhiệm đề tài nộp đầy đủ thủ tục đăng ký theo quy định sau:

-      07 bản thuyết minh theo mẫu gửi kèm (đầy đủ thông tin, nội dung và mục đích cũng như kết quả dự kiến của đề tài), 07 bản đề xuất thực hiện đề tài NCKH

-      Font chữ:  Time New Roman,  cỡ chữ: 13 

-      Số lượng đề tài NCKH đăng ký tại các Khoa, Bộ môn không quá  03(ba) đề tài

-   01 file điện tử (thuyết minh của đề tài) nộp tại Phòng QLKH-HTQT hoặc gửi theo địa chỉ e-mail:  irdept@dlu.edu.vn trước ngày 20/05/2016.

Tất cả các đề tài NCKH của các Khoa, Bộ môn phải được Ban Chủ nhiệm khoa, Bộ môn xét duyệt, thông qua và đề xuất vì vậy các thuyết minh phải có chữ ký của Trưởng khoa hoặc Trưởng bộ môn.

+ Lưu ý:

-       Tất cả các cán bộ giảng viên là chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường năm 2016 sẽ không được xét duyệt.

-     Tất cả các đề tài kinh phí không được vượt quá định mức kinh phí của Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường (25 triệu/đề tài).

File thông báo: Thong bao NCKH 2017.pdf

Mẫu thuyết minh: mau thuyet minh de tai cap ttruong.doc

Các tin khác