Thông Báo

Thông báo hình thức thanh toán chế độ viết báo, tạp chí 2016

THÔNG BÁO

 Căn cứ QĐ số 977/2015/QĐ-ĐHĐL V/v điều chỉnh, bổ sung  QCCTNB ban hành kèm theo QĐ số 777/QĐ-ĐHĐL của Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt ký ngày 31/12/2015, Phòng QLKH-HTQT thông báo tới toàn thể các đơn vị, Khoa chuyên môn, giảng viên và viên chức Nhà trường chế độ thanh toán viết báo, tạp chí như sau:

+ Đăng trên tạp chí KH của Trường ĐHĐL: 1.000.000đ;

+ Đăng trên tạp chí của các trường đại học công lập, các tổ chức có chỉ số ISSN, ISBN: 500.000 đồng;

+ Đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục SCI, SSCI, ISI: 5.000.000 đồng x hệ số impact factor của tạp chí đó nhưng mức chi tối đa một bài không quá 30 lần mức lương cơ sở chung

+ Trong trường hợp đồng tác giả thì mức hưởng của mỗi tác giả sẽ là định mức chi nói trên chia cho số lượng tác giả. 

+ Nhà trường chỉ thanh toán những bài báo các tác giả khi đăng ghi đơn vị công tác là Trường ĐH Đà Lạt.

+ Phản biện bài báo KH cho Tạp chí KH Đại học Đà Lạt: 500.000đ/1 bài/1 phản biện.

Quy định này được áp dụng cho các bài báo đăng từ từ 01/01/2016 trở đi.

Các tác giả gửi bài báo thanh toán cho Phòng QLKH-HTQT (gặp CV Phan Hữu Tín) theo hình thức:

 + Gửi một bản cứng photo (tạp chí in) hoặc bản in (tạp chí điện tử) để thanh toán với Phòng TC

 + Gửi một bản điện tử (file scan) qua email irdept@dlu.edu.vn để thống kê, theo dõi

Lưu ý: các bài báo gửi thanh toán cần kèm trang bìa, mục lục, nội dung bài báo, minh chứng chỉ số ISSN, ISBN, chỉ số Impact factor và đánh dấu tác giả/nhóm tác giả đề nghị thanh toán.

Phòng QLKH-HTQT sẽ nhận các bài báo và tập hợp thanh toán định kỳ 01 tháng/ 1 lần.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị, Khoa chuyên môn thông báo rộng rãi tới cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên của đơn vị để biết và thực hiện.

 

Các tin khác