Thông Báo

Thông báo viết bài tham luận Hội nghị KH năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


Số 856/TB-ĐHĐL/QLKH-HTQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lâm Đồng, ngày  13  tháng  10  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc viết bài tham luận cho Hội nghị khoa học năm 2016

 

Kính gửi:  CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG.

 

Theo Kế hoạch Khoa học – Công nghệ năm 2016, Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên để tổng kết các hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường trong năm vừa qua. Nhà trường trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và các nhà khoa học tham gia viết bài tham luận cho Hội nghị trên tất cả các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế và Quản lý. Tất cả các bài tham luận được Hội đồng Khoa học tuyển chọn sẽ được trình bày tại Hội nghị.

 • Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 30/11/2016
 • Thể lệ gửi bài báo cáo tham luận:

  Báo cáo tham luận cần được trình bày theo định dạng Bản thảo Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt. Các hướng dẫn chi tiết có tại liên kết:

  Website: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt/Giới thiệu/Gửi bài/Hướng dẫn dành cho tác giả.

  Link: http://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/about/submissions#authorGuidelines

 • Hình thức nộp bài:

  Một bản in (nộp cho Phan Hữu Tín - Phòng QLKH-HTQT)

  Một bản điện tử theo địa chỉ email: irdept.dlu.edu.vn.

 • Thời hạn nộp báo cáo: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/11/2016.

Những báo cáo tham luận tại Hội nghị Khoa học sẽ được tuyển chọn, bình duyệt để công bố trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt. Kính đề nghị toàn thể cán bộ quan tâm, hợp tác để Hội nghị thành công tốt đẹp.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu VT, QLKH-HTQT

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Kết

Văn bản gốc: 

TB viet bai tham luan HNKH 2016.pdf

Các tin khác